THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp các lớp liên thông

hệ chính quy tại trường Đại học Trà Vinh

 

Căn cứ chương trình đào tạo các lớp liên thông trình độ cao đẳng, đại học khóa tuyển sinh năm 2010 và 2011 bao gồm lớp đào tạo theo học chế tín chỉ: DE10KTA10, DE10KT10, DE10LA10, DE10LB10, CE11KD04, CE11QV10, DF11TT04, DF11QKD04, DF11KT10, DF11XD10, DF11QKDA10, DF11QKDB10, DF11DVT10, DF11TS10, DF11VDT10, DF11NNA10, DF11NN10 trong năm học 2012 – 2013 đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

Nhằm chuẩn bị tốt công tác tốt nghiệp cho các lớp nêu trên, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và Bộ môn có lớp chuẩn bị tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Khoa và Bộ môn chọn hình thức thực hiện: khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp hoặc tiểu luận tốt nghiệp và các môn học bổ sung.

2. Khoa và Bộ môn rà soát tiến độ thực hiện chương trình đào tạo và lập kế hoạch tốt nghiệp, kế hoạch thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp hoặc kế hoạch học các môn học bổ sung gởi về phòng Đào tạo và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng trước ngày 26/3/2013 để lập kế hoạch chung và thông báo đến sinh viên.

3. Ngày xét công nhận tốt nghiệp (dự kiến): 08 và 09/6/2013

Đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn liên quan phối hợp thực hiện theo tinh thần thông báo này.

                                                       Q. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                   (Đã ký)

                                                      

                                                                                Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.