Kính gửi: Ban lãnh đạo các Khoa thuộc Trường ĐHTV.

 

 Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên thuộc Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ tình hình thực tế vẫn còn một số sinh viên chưa học hoặc học chưa đạt môn giáo dục quốc phòng – an ninh. Nhằm đảm bảo cho tất cả sinh viên các Khoa hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng – an ninh theo đúng các quy định hiện hành.

          Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh sinh viên kính đề nghị Ban lãnh đạo các Khoa thuộc Trường Đại học Trà Vinh hỗ trợ cho Trung tâm về việc triễn khai thông báo và yêu cầu lớp trưởng các lớp (tất cả các khóa hệ chính quy và liên thông) thuộc Khoa quản lý tổng hợp danh sách những sinh viên chưa học hoặc học chưa đạt để đăng ký học môn giáo dục Quốc phòng – An ninh.

 Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/03/2013.

 Địa điểm: Trung tâm GDQP (gặp thầy Phương, ĐT: 0973.114.336)

          Ban Giám đốc Trung tâm rất mong Ban lãnh đạo các Khoa quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành môn học, đồng thời giúp Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Chân thành cảm ơn!

BAN GIÁM ĐỐC      

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.