KẾ HOẠCH

V/v thi tốt nghiệp các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học khoá 2009


          Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học khoá 2009 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

           Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

         Căn cứ tình hình thực tế thực hiện công tác đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

    I. Kế hoạch chung:


TT

TÊN LỚP

  SĨ SỐ

MÔN THI

  Cơ Sở Ngành
   Chuyên Ngành

1

Kế toán (DB09KT, DB09KTA)

     35

Kinh tế học

Kế toán tài chính

2

Quản trị kinh doanh (DB09QKD, DB09QKDA)

     38

Kinh tế học

Quản trị doanh nghiệp

3

Công nghệ thông tin (DB09TT, DB09TTA)

     38

+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1,2

+ Lập trình hướng đối tượng

+ Cơ sở dữ liệu

+ Phân tích và thiết kế HTTT

Tổng cộng

111

 

     II. Thời gian thực hiện:


Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận phụ trách

18/2/2013 – 10/3/2013

 • Chuẩn bị cơ sở, vật chất, thiết bị - Vật tư cho kỳ thi tốt nghiệp
 •  Phòng Quản trị thiết bị, các Khoa, Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp.

18/2/2013 – 03/3/2013

 • Giải quyết các khoản nợ tồn đọng: nợ môn học, nợ học phí, ….
 •  Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Giáo vụ Khoa, Các Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp.

21/01/2013 – 24/02/2013

(theo dõi lịch ôn thi)

 • Giải đáp thắc mắc phần Lý thuyết và Thực hành.

 

 • Các Bộ môn có lớp dự thi (bộ môn lập lịch ôn thi, niêm yết cho sinh viên biết và gởi về phòng Đào tạo 1 bản)

21/01/2013 – 31/01/2013

 

 • Nhận phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp
 •  Lớp trưởng/phó nộp phiếu đăng ký tốt nghiệp về phòng Đào tạo

18/02/2013 – 21/02/2013

 • Tổng hợp danh sách sinh viên nộp phiếu đăng ký tốt nghiệp lần 1 và thi lại gởi về phòng KT&ĐBCL
 •  Phòng Đào tạo

8/3/2013 (Dự kiến)

 • Họp Hội đồng thi tốt nghiệp và xét tư cách dự thi tốt nghiệp.
 •  Hội đồng thi, các Bộ môn và GVCN các lớp dự thi tốt nghiệp.

16&17/3/2013

(Dự kiến)

 • Thi tốt nghiệp.

(Theo lịch thi cụ thể)

 • Hội đồng thi; Ban Coi, chấm thi tốt nghiệp; Ban Thanh tra, giám sát.

18/2/2013 – 03/3/2013

 • Sinh viên nộp các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo qui định của Trường
 •  Lớp trưởng/phó tập hợp và nộp về phòng Đào tạo

23/3/2013 – 31/3/2013

 • Chấm thi, xử lý kết quả thi.
 •  Hội đồng thi; Ban Coi, chấm thi tốt nghiệp; Ban Thanh tra, giám sát .

19/4/2013 (Dự kiến)

 • Họp xét công nhận tốt nghiệp.
 •  Hội đồng thi tốt nghiệp

Lưu ý:

  + Trường hợp thi lại tốt nghiệp nộp phiếu đăng ký dự thi trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày 21/01/2013 đến hết ngày 31/01/2013.

  + Phiếu đăng ký dự thi có đăng trên website phòng đào tạo:http://daotao.tvu.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại phòng đào tạo.

III. Biện pháp thực hiện:

      Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi tốt nghiệp, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn tổ chức ôn tập, thông báo kịp thời đến sinh viên và tổng hợp kết quả học tập của sinh viên ở các lớp thi tốt nghiệp, tổ chức thi trả nợ môn học cho những sinh viên còn nợ, đồng thời thường trực, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức triển khai kế hoạch, báo cáo kịp thời cho Ban Giám hiệu.

      Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm lập các văn bản liên quan đến kỳ thi và tổ chức thi theo đúng qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

      Trong quá trình thực hiện có phát sinh sẽ bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp và đạt kết quả tốt.

                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

            (Đã ký)

 

  Nguyễn Tiến Dũng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.