THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch thi tốt nghiệp

các lớp đại học hệ vừa làm vừa học khoá 2009 năm học 2012 - 2013


 

Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2012 - 2013;

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp các lớp đại học hệ vừa làm vừa học khoá 2009: DB09TT, DB09KT, DB09QKD, DB09TTA, DB09KTA, DB09QKDA. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Phòng, Khoa, Bộ môn có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, điểm số đã thực hiện, chưa thực hiện có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

2. Xác định cụ thể môn thi, hình thức thi tốt nghiệp, thời gian ôn tập, đề    cương ôn tập,…(căn cứ theo quy chế hiện hành) gởi về phòng Đào tạo và phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng trước ngày 04/01/2013 để lập kế hoạch chung và thông báo cho sinh viên biết.

Đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                       Q.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                  (Đã ký)

 

                                                     Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.