THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2013


      Căn cứ  Thông báo số  122/TB-UBND ngày  19/12/2012  của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2013;
      Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2013 như sau:
      1. Về treo cờ Tổ quốc: Các Chi nhánh và các khu hành chính thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng trong ngày 01/01/201 3.
      2.  Đối với cán bộ giảng dạy, giảng viên và sinh viên, học sinh:
          Cán bộ giảng dạy,  giảng viên  và sinh viên, học sinh  nghỉ ngày  01/01/2013 (thứ Ba) theo quy định.

      3.  Đối với cán bộ làm công tác hành chính:
        Cán bộ làm công tác hành chính,  việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2013 được hoán đổi như sau:  nghỉ ngày Thứ hai (31/12/2013) và đi làm ngày thứ Bảy (05/01/2013). Do đó,  dịp Tết Dương lịch năm 2013 được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 29/12/2012 đến hết ngày 01/01/2013. Ngày 02/01/2013 trở lại làm việc
bình thường.
     Trong ngày nghỉ Tết,  Trưởng  các đơn vị phải phân công trực để giải quyết công việc đột xuất và bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn.
     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến  công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động biết, thực hiện .

                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                         (Đã ký)

                                                                                       Lê Văn Dờn

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.