THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và chuyển đổi phòng học

 

     Căn cứ vào lịch thi, chấm thi tuyển sinh liên thông tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch hội đồng thi tuyển sinh;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng các phòng học cho công tác tổ chức thi, chấm thi tuyển sinh,

     Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả Cán bộ giảng dạy, Học sinh – Sinh viên Trường có lịch giảng dạy và học tập được nghỉ, đổi phòng học nếu trùng vào các ngày, phòng học như sau:

1. Nghỉ dạy, nghỉ học (sử dụng phòng thi tuyển sinh):

 

NGÀY

BUỔI

PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

29/12/2012

Sáng

Chiều

A01 đến A18;

B01 đến B18;

C01 đến C08;

E01 đến E04;

GD2.

Khu I- Trường Đại học Trà Vinh

Các lớp ban đêm học bình thường

30/12/2012

Sáng

A01 đến A18;

E01 đến E04

 

2. Chuyển phòng học của giáo viên thỉnh giảng (sử dụng thi tuyển sinh)

 

Theo lịch đã ban hành

Phòng chuyển đổi

Ngày

Buổi

Phòng

Phòng

29/12/2012

 

Sáng

A11

PH19 (Khu 4)

B13

CNTT2

B14

CNTT4

A04

P06 (Khu 3)

Chiều

B14

P06 (Khu 3)

A11

PH20 (Khu 4)

A04

P10 (Khu 3)

B16

P11 (Khu 3)

30/12/2012

Sáng

A06

B11

A17

B10

 

3. Chuyển phòng học (sử dụng chấm thi tuyển sinh):

Theo lịch đã ban hành

Phòng chuyển đổi

Ngày

Buổi

Phòng

Phòng

7/1/2013

đến hết ngày 13/1/2013

Sáng,

Chiều,

Tối

B09

P06 (Khu 3)

B10

P07 (Khu 3)

B11

P08 (Khu 3)

 

 Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Trường hợp giáo viên thỉnh giảng có lịch dạy vào ngày 29/12/2012 và sáng ngày 30/12/2012 trùng phòng thi tuyển sinh nêu trên nhưng chưa có lịch chuyển phòng, đề nghị khoa, bộ môn liên hệ phòng Đào tạo để bố trí phòng. Nếu khoa, bộ môn không liên hệ với phòng Đào tạo trước, giáo viên thỉnh giảng đến giảng dạy mà không sắp xếp được phòng trưởng khoa và trưởng bộ môn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đề nghị đơn vị chức năng thông báo đến tất cả Cán bộ giảng dạy, Học sinh - Sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

             (Đã ký)

 

NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.