THÔNG BÁO

Về việc chuẩn bị lập thời khoá biểu học kỳ

 

Kính gửi: Các Khoa/ Phòng/ Trung tâm/ Bộ môn

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2012-2013

Để chuẩn bị tốt cho công tác lập TKB giảng dạy học kỳ II năm học 2012-2013 (ngày 18/02/2013 bắt đầu học kỳ II đối với các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khoá 2009, 2010 và 2011), phòng Đào tạo đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn cung cấp thông tin cần thiết để lập TKB như: xếp lý thuyết và thực hành riêng biệt (đối với môn học có chung lý thuyết và thực hành), các môn tiên quyết, yêu cầu ghép lớp, chia nhóm, hoàn cảnh đặc biệt của CBGD (ưu tiên buổi giảng, ngày giảng) hoặc thay đổi CBGD;…(lập phiếu đề nghị theo biểu mẫu QT7.5.1/ĐT7-BM2).

Phòng Đào tạo xếp 5 tiết/buổi trong đó chia ra 2 tiết + 3 tiết. Các trường hợp yêu cầu khác CBGD phải lập phiếu đề nghị theo biểu mẫu QT7.5.1/ĐT7-BM2.

Đề nghị khoa Kỹ thuật Công nghệ cung cấp đầy đủ các thông tin về phòng, xưởng, bãi thực tập và các chi tiết trong việc xếp thời khoá biểu thực hành.

Thời hạn tiếp nhận thông tin: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Rất mong được sự hợp tác tích cực của các đơn vị.

                                                                     PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                  (Đã ký)

                                                                             Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.