QUY ĐỊNH

V/v công nhận điểm đạt môn học Giáo dục thể chất

(Ban hành theo Quyết định số 152 , ngày 01  tháng 03  năm 2011 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

 

 

1. Ví trí của công tác giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất là họat động giáo dục bắt buộc nhằm giáo dục, bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phát triển thể chất góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục tòan diện cho học sinh, sinh viên.

 

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng cho Học sinh- Sinh viên hệ chính quy trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, và đại học thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

3. Mục đích quy định điểm đạt môn học Giáo dục thể chất

Quy định này cụ thể hóa hơn về công tác đánh giá môn học Giáo dục thể chất được quy định tại các Quy chế hiện hành và tình hình thực tế kiểm tra đánh giá vừa qua tại trường nhằm thống nhất công nhận điểm đạt môn học Giáo dục thể chất cho Học sinh- Sinh viên hệ chính quy trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, và đại học thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

  4. Công nhận điểm đạt môn học Giáo dục thể chất

Học sinh- Sinh viên hệ chính quy trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo học hệ niên chế và tín chỉ thuộc trường Đại học Trà Vinh có điểm đánh giá kết thúc môn học lớn  hoặc bằng 5 điểm thì đạt yêu cầu môn học Giáo dục thể chất.

  5. Thực hiện Quy định điểm đạt môn học Giáo dục thể chất

Các phòng, khoa, trung tâm, các đơn vị trực thuộc, bộ môn, Học sinh- Sinh hệ chính quy trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, và đại học thuộc Trường Đại học Trà Vinh có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai, và thực hiện Quy định này.

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.