quy trinh mien giam mon hoc

  •  Hồ sơ miễn giảm môn học gồm có:

         1. Đơn đề nghị chuyển điểm môn học ghi đầy đủ số đơn vị học trình hoặc tín chỉ;

         2. Bảng điểm (photo công chứng);

         3. Bằng tốt nghiệp (photo công chứng).

  • Biểu mẫu quy định:

         1. Đề nghị chuyển điểm môn học;

         2. Giấy xác nhận công tác.

- Chậm nhất 06 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới người học phải hoàn thành hồ sơ miễn giảm môn học gửi đến phòng Đào tạo.

- Chậm nhất 02 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới phòng Đào tạo thông báo kết quả miễn giảm theo Quy định hiện hành.