STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ
1  Đề nghị chuyển đổi môn học Tải về
2  Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu Tải về
3  Phiếu báo nghỉ giờ Tải về
4  Phiếu báo dạy bù giờ Tải về
5  Phiếu đề nghị xếp thời khóa biểu Tải về
6  Kế hoạch phân công giảng dạy Tải về
7  Kế hoạch phân công nhiệm vụ nghiên cứu khóa học Tải về
8  Kế hoạch phân công nhiệm vụ phục vụ cộng đồng và các hoạt động chuyên môn khác Tải về