Biểu mẫu dành cho Cán bộ - Giáo viên

STT

Tên biểu mẫu

Tải về

Ghi chú

1

Phiếu thỉnh giảng, thuê đào tạo (QT7.4/ĐT5-BM04)

Tải về

2

Phiếu đề nghị chuyển đổi môn học (QT7.5.1/ĐT2-BM3)

Tải về

3

Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khoá biểu (QT7.5.1/ĐT7-BM3)

Tải về

4

Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất (mẫu 4a)

(QT7.5.1/ĐT7-BM4a)


Tải về

Trường hợp ốm đau, tai nạn,… và GV tham gia các HĐ theo KH đã được BGH phê duyệt

5

Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất (mẫu 4b)

(QT7.5.1/ĐT7-BM4b)

Tải về

Trường hợp GV tham gia các HĐ đột xuất mà KH chưa được BGH phê duyệt

6

Phiếu báo dạy bù giờ (QT7.5.1/ĐT7-BM5)

Tải về

7

Phiếu đề nghị xếp thời khoá biểu (QT7.5.1/ĐT7-BM2)

Tải về

8

Mẫu kế hoạch phân công giảng dạy (Mẫu KHGD)

Tải về

 

9 Mẫu kế hoạch phân công nghiên cứu khoa học Tải về  
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.