1. Phiếu đăng ký xét tuyển phương thức 2 (PT2)
  2. Phiếu đăng ký xét tuyển phương thức 4 (PT4)