KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY VÀ CÁC LỚP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM HỌC 2012-2013
Soá TT
  Naêm 2012 2013 Ghi chú
  Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tuaàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Maõlôùp/ngaønh Ngaøy 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
TRUNG CẤP    ->           ĐẠI HỌC (KHÓA THÁNG 10/2010)                                                                                                          
1 DE10KTA10/Kế toán 37                                         TOÅNG KEÁT ÑIEÅM HKI NGHỈ TẾT NGUYEÂN ÑAÙN                               Toång keát
ñieåm toaøn khoaù
vaø xeùt TN
                       
2 DE10KTB10/Kế toán 36                                                                                              
3 DE10LA10/Luật 59                                                                                              
4 DE10LB10/Luật 55                                                                                              
5 DE10TT10/Công nghệ thông tin 28                                                                                 TỔNG KẾT
 ĐIỂM HKII
             
6 DE10BTY10/Bác sĩ thú y 37                                                                                              
CAO ĐẲNG       ->           ÑAÏI HOÏC (KHÓA THÁNG 10/2010)                                                                                                      
1 DF10AV10/Tiếng Anh 24                   oân thi TN     THI TN                                                                          
2 DF10TT10/Công nghệ thông tin 39                     THỰC TẬP TN   Toång keát ñieån toaøn khoaù
vaø xeùt TN
                                                                 
3 DF10KDCN10/Công nghệ kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) 27                                                                                        
4 DF10KDHT10/Công nghệ kỹ thuật điện (Hệ thống điện) 19                                                                                        
5 DF10BTY10/Bác sĩ thú y 39 THỰC TẬP TN                                                                                    
  TOÅNG COÄNG 400                                                                                                      
TRUNG CẤP   ->              CAO ĐẲNG (KHÓA THÁNG 4/2011)                                                                                                      
1 CE11KD04/Công nghệ KT Điện-ĐT (KT Điện) 28                                         TỔNG KẾT ĐIỂM  HKI                                                          
2 CE11QV04/Quản trị văn phòng 29                                   Tổng kết điểm toàn
khoá và xét TN
                                                               
TRUNG CẤP   ->             ĐẠI HỌC (KHÓA THÁNG 4/2011)                                                                                                      
1 DE11TT04/Công nghệ thông tin 29                                         TOÅNG KEÁT
ÑIEÅM HKI
                                        TOÅNG KEÁT
ÑIEÅM HKII
             
2 DE11KT04/Kế toán 68                                                                                              
3 DE11L04/Luật  17                                                                                              
4 DE11TS04/ Thủy sản 20                                                                                              
CAO ĐẲNG      ->             ĐẠI HỌC (KHÓA THÁNG 4/2011)                                                                                                      
1 DF11KT04/Kế toán  26                     THÖÏC TAÂP
 TOÁT NGHIEÄP
  Tổng kết điểm toàn
khoá và xét TN
                                                               
2 DF11DVT04/Công nghệ KT Điện-ĐT (KT, ĐTVT) 25                                                                                      
3 DF11XD04/Công nghệ KT công trình XD 21 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP                                                                              
4 DF11TT04/Công nghệ thông tin 41                                         TOÅNGKEÁT
ÑIEÅM HKI
                  THÖÏC TAÂP
 TOÁT NGHIEÄP
  Tổng kết điểm toàn
khoá và xét TN
                       
5 DF11QKD04/Quản trị kinh doanh (NN) 36                                                                                    
TOÅNG COÄNG 340                                                                                                  
TRUNG CẤP    ->             CAO ĐẲNG (KHÓA THÁNG 10/2011)                                                                                                  
1 CE11QV10/Quản trị văn phòng 36                                                         THỰC TẬP TỐT NGHIỆP   TỔNG KẾT ĐIỂM
TOÀN KHOÁ VÀ XÉT TN
                       
2 CE11KD10/Công nghệ KT Điện-ĐT 19                                                                                 TOÅNG KEÁT ÑIEÅM HKII              
3 CE11XD10/Công nghệ KT Xây dựng 35                                                                                              
TRUNG CẤP     ->               ĐẠI HỌC (KHÓA THÁNG 10/2011)                                                                                              
1 DE11TT10/Công nghệ thông tin 33                                                                                              
2 DE11KTA,B10/Kế toán 62, 64                                                                                              
3 DE11L10/Luật  47                                                                                              
CAO ĐẲNG       ->             ĐẠI HỌC (KHÓA THÁNG 10/2011)                                                                       TỔNG KẾT ĐIỂM
TOÀN KHOÁ VÀ XÉT TN
                       
1 DF11QKDB10/Quản trị kinh doanh (HCVP) 44                                                         THÖÏC TAÄP
 TOÁT NGHIEÄP
                         
2 DF11QKDA10/Quản trị kinh doanh (tổng hợp) 35                                                                                  
3 DF11KT10/Kế toán 61                                                                                  
4 DF11DVT10/CNKT Đ,ĐT(KT ĐT, VT) 26                                                                                  
5 DF11VDT10/Văn hóa các DT thiểu số VN 26                                                                                  
6 DF11NNA10/Ngôn ngữ Anh 26                                                                                  
7 DF11NN10/Nông nghiệp 30                                                                                  
8 DF11TS10/Thủy sản 23                                                             TT  TỐT NGHIỆP                          
9 DF11KDHT10/Hệ thống điện 41                                                                                 TỔNG KẾT
ĐIỂM HKII
             
10 DF11TT10/Công nghệ thông tin 25                                                                                              
  TOÅNG COÄNG 668                                                                                                          
HEÄ VÖØA LAØM VÖØA HOÏC                                                                                                          
1 DB09TT/Đại học công nghệ thông tin  15                           OÂN THI TOÁT NGHIEÄP       TOÅNG KEÁT ÑIEÅM HOÏC KYØ I NGHÆ TẾT NGUYEÂN ÑAÙN   THI TỐT NGHIỆP - XEÙT COÂNG NHAÄN TOÁT NGHIEÄP                                                  
2 DB09KT/Đại học kế toán  21                                                                                    
3 DB09QKD/Đại học quản trị kinh doanh 9                                                                                    
4 DB09TTA/Đại học công nghệ thông tin A 23                                                                                    
5 DB09KTA/Đại học kế toán A 14                                                                                    
6 DB09QKDA/ĐH quản trị kinh doanh A 29                                                                                    
7 DB10L/Đại học Luật A 112                                                                           TOÅNG KEÁT ÑIEÅM
 HOÏC KYØ II
               
8 DB10LB/Đại học Luật B (Sở nội vụ) 110                                                                                          
9 DB11LA/Đại học Luật A (Sở nội vụ) 95                                                                                          
10 DB11LB/Đại học Luật B 79                                                                                          
11 DB12L04/Đại học Luật (Sở nội vụ) 119                                                                                          
12 DB12L10/Đại học Luật (Sở nội vụ) 62                                                                                                
13 TK11PL/Trung cấp Pháp lý (Công tác mặt trận) SNV 72                                                                           THI TN              
Tổng cộng 760                                                                                                          
Tổng số sinh viên: 2168 (1408 LT+ 760 VLVH)                                                                                                          
Tổng số lớp: (40 LT + 13 VLVH)                                                                                                          
  HKI TT Thöïc taäp   TEÁT   HKII OÂN THI TN TTTN TT T.NGHIỆP