LÒCH COÂNG TAÙC ÑAØO TAÏO CAÙC LÔÙP ÑAÏI HOÏC, CAO ĐẲNG, TCCN 
HEÄ CHÍNH QUY NAÊM HOÏC 2012 - 2013
Soá TT
    Naêm 2012 2013 Ghi chuù
Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Tuaàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Tên ngành   Ngaøy 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
A ĐẠI HỌC KHÓA SS                                                                                                          
1 CNKT Hoá học A 2008 23 Laøm ñoà aùn, khoaù luaän toát nghieäp oân thi TN       Thi TN                                                                            
2 CNKT Hoá học B 2008 16                                                                                  
3 CNKT Hoá học  2009 31                               Co-op NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
Co-op                                   TKÑ  
4 Thú y 2009 11                                       TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
                              TT TK ĐIỂM
 HKII
               
5 Tiếng Anh 2009 17                                         TTTN                       TOÅNG
KEÁT
ĐIỂM
TOAØN
KHOAÙ
- XEÙT
TOÁT
NGHIEÄP
                 
6 Luật 2009 41                                                       TTTN                      
7 Quản trị kinh doanh 2009 49                                                       TTTN                      
8 SP ngữ văn (SPNV Khmer NB) 2009 37                                                       TTTN                      
9 Công nghệ thông tin 2009 39                                                       TTTN                      
10 Kế toán (KTTC) 2009 41                                               TTTN                              
11 CNKT điện tử 2009 16                                                           TTTN                      
12 VH các dân tộc thiểu số Việt Nam 2009 33                                                           TTTN                      
  TỔNG CỘNG 354                                                                                                          
1 CNKT hoá học 2010 39 Co-op             NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
                                                    TKÑ  
2 Tiếng Anh 2010 29                                       TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
                                    TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ
II
               
3 Kế toán 2010 62                                                                                          
4 Luật A 2010 66                                                                     TT                
5 Luật B 2010 62                                                                                    
6 Quàn trị kinh doanh A 2010 43                                 TT                                                    
7 Quản trị kinh doanh B 2010 43                                                                                    
8 SP ngữ văn (SPNV Khmer NB) 2010 46                                 KTSP                                 TT                
9 Công nghệ thông tin 2010 20                                                                                          
10 Thú y 2010 10                                                                     TT                
11 CNKT công trình xây dựng 2010 7                                                                                          
12 Thuỷ sản 2010 12                                                                                          
13 VH các dân tộc thiểu số Việt Nam 2010 48                                                                                          
TOÅNG COÄNG 487                                                                                                          
1 Ngôn ngữ Anh (AVDL) 2011 10                                 TKÑ
HKI
          NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
                      TKÑ
HKII
Co-op 1,2  
2 Ngôn ngữ Anh (AVBPD) 2011 19                                       TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
                                                         
3 Ngôn ngữ Khme 2011 15                                                                           TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ
II
               
4 CNKT hoá học 2011 37                                                                                          
5 CNKT điện, điện tử 2011 19                                                                                          
6 Nông nghiệp 2011 31                                                                                          
7 Giáo dục mầm non 2011 39                                                                                          
8 Kế toán A 2011 49                                       TT                                              
9 Kế toán B 2011 45                                                                                    
10 Tài chính - ngân hàng A 2011 38                                                                                          
11 Tài chính - ngân hàng B 2011 40                                                                                          
12 Kinh tế 2011 12                                                                                          
13 Luật A 2011 57                                                                                          
14 Luật B 2011 55                                                                                          
15 Luật C 2011 57                                                                                          
16 Luật D 2011 56                                                                                          
17 Quản trị kinh doanh 2011 63                                                                                          
18 Sư phạm ngữ văn  (SPNV Khmer NB) 2011 42                                                                                          
19 Công nghệ thông tin 2011 18                                                                                          
20 Thú y 2011 22                                   TQTT                               TT                
21 CNKT công trình xây dựng 2011 25                                   TTĐCCT                                                    
22 Nuôi trồng thuỷ sản 2011 24                                                                                          
23 VH các dân tộc thiểu số Việt Nam 2011 16                                                                                          
  TỔNG CỘNG 789                                                                                                          
1 Giáo dục mầm non A 2012 36 SINH
HOAÏT
ÑAÀU
KHOAÙ
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNGV(NGYUỆN VỌNG 1,2) GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG
(NGUYEÄN VOÏNG 1,2)
                  NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
              TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
                    THI
TUYEÅN
SINH
NAÊM
2013
          TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ
II
 
2 Giáo dục mầm non B 2012 35                                                                
3 Sư phạm ngữ văn 2012 42                                                                
4 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 2012 2                                                                
5 Ngôn ngữ Khme 2012 19                                                                
6 Văn hóa các DT thiểu số Việt Nam 2012 23                                                                
7 Ngôn ngữ Anh 2012 32                                                                
8 Ngôn ngữ Anh A 2012 32                                                                
9 Kinh tế 2012 15                                                                
10 Quản trị kinh doanh 2012 38                                                                
11 Tài chính - ngân hàng 2012 35                                                                
12 Kế toán 2012 67                                                                
13 Quản trị văn phòng 2012 56                                                                
14 Luật A 2012 57                                                                
15 Luật B 2012 57                                                                
16 Luật C 2012 57                                                                
17 Luật D 2012 57                                                                
18 Luật E 2012 57                                                                
19 Công nghệ thông tin 2012 7                                                                
20 Công nghệ KT công trình XD 2012 13                                                                
21 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2012 10                                                                
22 Công nghệ KT điện, điện tử 2012 6                                                                
23 Công nghệ KT hóa học 2012 30                                                                
24 Thú y 2012 7                                                                
25 Xét nghiệm y học 2012 43                                                                
26 Xét nghiệm y học A 2012 46                                                                
27 Điều dưỡng 2012 47                                                                
  TỔNG CỘNG 926                                                                                                          
B CAO ĐẲNG                                                                                                              
1 CN chế biến thuỷ sản 2010 28                                       TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
              TTTN     TKÑ-XEÙT TN          
2 Kế toán A 2010 62                                                       TTTN     TKÑ-XEÙT TN                  
3 Kế toán B 2010 64                                                                            
4 Quản trị kinh doanh A 2010 54                                                       TTTN                      
5 Quản trị kinh doanh B 2010 49                                                                            
6 Quản trị văn phòng 2010 46                                                       TTTN                      
7 CNKT điện tử viễn thông 2010 37                                       TTTN     TKÑ-XEÙT TN                                      
8 CNKT điện 2010 20                                       TTTN                                          
9 Tiếng Anh 2010 44                                       TTTN                                          
10 CNKT công trình xây dựng 2010 19                                       TTTN     TKÑ-XEÙT TN                                  
11 Tin học ứng dụng 2010 43                                       TTTN                                      
12 Dịch vụ thú y 2010 20                                 TT TTTN     TKÑ-XEÙT TN                              
13 CN sau thu hoạch 2010 12                                       TTTN                                  
14 Văn hoá học 2010 43                                       TTTN     TKÑ-XEÙT TN                                          
15 Phát triển nông thôn 2010 9                                       TTTN                                              
  TỔNG CỘNG 550                                                                                                          
1 Tiếng Anh (Du lịch) 2011 27                                       TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
                                    TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ
II
               
2 CN chế biến thuỷ sản 2011 29                                                               TT                
3 CN chế biến thuỷ sản A 2011 29                                                                              
4 CNKT điện, điện tử 2011 56                                                                                          
5 Kế toán A 2011 44                                       TT                                              
6 Kế toán B 2011 52                                                                                    
7 Kế toán C 2011 51                                                                                    
8 Kế toán D 2011 48                                                                                    
9 Quản trị kinh doanh A 2011 47                                                                     TT                
10 Quản trị kinh doanh B 2011 45                                                                                    
11 Quản trị văn phòng A 2011 65                             TT                                                    
12 Quản trị văn phòng B 2011 64                                                                                
13 Công nghệ thông tin 2011 46                                                                                          
14 VH các dân tộc thiểu số Việt Nam 2011 25                                                                                          
15 Dịch vụ thú y 2011 21                                   TQTT                               TT                
16 Phát triển nông thôn 2011 21                                                                     TT                
17 Nuôi trồng thuỷ sản 2011 24                                       Co-op 4,5,6                
18 CNKT cơ khí (Ôtô) 2011 16                                                                                            
19 CNKT xây dựng 2011 41                                                                                          
20 Giáo dục mầm non A 2011 45                                                                                          
21 Giáo dục mầm non B 2011 45                                                                                          
22 Giáo dục tiểu học A 2011 34                                                                                          
23 Giáo dục tiểu học B 2011 36                                                                                          
  TOÅNG COÄNG 911                                                                                                          
1 Giáo dục mầm non 2012 36 SINH
HOAÏT
ÑAÀU
KHOÙA
GIAÙO DUÏC QUOÁC PHOØNG
(NGUYEÄN VOÏNG 1,2)
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (NGUYỆN VỌNG 1,2)                   NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
              TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
                    THI
TUYEÅN
SINH
NAÊM
2013
          TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ
II
 
2 Giáo dục mầm non A 2012 35                                                                
3 Giáo dục tiểu học 2012 46                                                                
4 Văn hóa các DT thiểu số Việt Nam 2012 35                                                                
5 Việt Nam học 2012 17                                                                
6 Tiếng Anh 2012 25                                                                
7 Tiếng Anh A 2012 25                                                                
8 Quản trị kinh doanh 2012 48                                                                
9 Kế toán 2012 47                                                                
10 Kế toán A 2012 47                                                                
11 Quản trị văn phòng 2012 34                                                                
12 Quản trị văn phòng A 2012 34                                                                
13 Công nghệ thông tin 2012 32                                                                
14 Công nghệ KT công trình XD 2012 17                                                                
15 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2012 25                                                                
16 Công nghệ KT điện, điện tử 2012 20                                                                
17 Công nghệ KT điện tử, truyền thông 2012 10                                                                
18 Công nghệ chế biến TS 2012 21                                                                
19 Phát triển nông thôn 2012 8                                                                
20 Dịch vụ thú y 2012 14                                                                
21 Công tác Xã hội 2012 16                                                                
22 Xét nghiệm y học 2012 50                                                                
23 Xét nghiệm y học A 2012 50                                                                
24 Xét nghiệm y học B 2012 43                                                                
25 Điều dưỡng 2012 64                                                                
26 Điều dưỡng A 2012 63                                                                
27 Dược  2012 54                                                                                
28 Dược A 2012 54                                                                                
  TOÅNG COÄNG 970                                                                                                          
C TC CHUYEÂN NGHIEÄP                                                                                                              
1 Tin học A 2011 31                                       TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
                      TTTN OÂN
THI
TOÁT
NGHIEÄP
      THI
TOÁT
NGHIEÄP
- XEÙT
COÂNG
NHAÄN TN
             
2 Tin học B 2011 33                                                                                
3 Pháp lý A 2011 31                                       TTTN                      
4 Pháp lý B 2011 31                                                            
5 Hạch toán kế toán A 2011 41                                                     TTTN                    
6 Hạch toán kế toán B 2011 42                                                                        
7 Hạch toán kế toán C 2011 35                                                                        
8 Hạch toán kế toán D 2011 36                                                                        
9 Hạch toán kế toán E 2011 39                                                                        
10 Quản trị văn phòng A 2011 41 TTNT                                           TTTN                    
11 Quản trị văn phòng B 2011 42                                                              
12 Điện công nghiệp và dân dụng A 2011 54                                                         TTTN                    
13 Sửa chữa khai thác TB cơ khí A 2011 11                                                         TTTN                    
14 Xây dựng CN và dân dụng A 2011 41                                                         TTTN                    
15 Chế biến thủy sản 2011 19                                       TTTN                          
16 Công nghệ may và thời trang A 2011 12                                                         TTTN                        
17 Cơ khí chế tạo A 2011 10                                                         TTTN                    
18 Chăn nuôi thú Y 2011 33                                   TQTT TTTN                              
19 Du lịch A 2011 10                                                     TTTN                    
20 Trồng trọt A 2011 35 CO-OP 1,2                             CO-OP 3,4                  
  TOÅNG COÄNG 627                                                                                                          
1 Tin học  2012 44         LAØM
THỦ
TỤC
 NHAÄP
 HOÏC,
 SINH
 HOAÏT
 ÑAÀU
 KHOÙA
GIAÙO
DUÏC
QUOÁC
PHOØNG
                  NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
            TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
                      THI
TUYEÅN
SINH
CÑ-ÑH
CHÍNH
QUY
2013
          TOÅNG
 KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ
II
 
2 Pháp lý A 2012 37                                                                        
3 Pháp lý B 2012 38                                                                        
4 Hạch toán kế toán A 2012 56                                                                        
5 Hạch toán kế toán B 2012 56                                                                        
6 Hạch toán kế toán C (9/12) 2012 10                                                                        
7 Quản trị văn phòng A 2012 33                                                                        
8 Quản trị văn phòng B 2012 33                                                                        
9 Công nghệ chế biến và BQ N.Sản 2012 5                                                                        
10 Điện công nghiệp và dân dụng A 2012 42                                                                        
11 Điện công nghiệp và dân dụng B (9/12) 2012 1                                                                        
12 Sửa chữa khai thác TB cơ khí A 2012 11                                                                        
13 Sửa chữa khai thác TB cơ khí B (9/12) 2012 3                                                                        
14 Xây dựng CN và dân dụng A 2012 28                                                                        
15 Chế biến thủy sản 2012 15                                                                        
16 Công nghệ may và thời trang A 2012 12                                                                        
17 Công nghệ may và thời trang B (9/12) 2012 1                                                                        
18 Cơ khí chế tạo A 2012 9                                                                        
19 Cơ khí chế tạo B (9/12) 2012 3                                                                        
20 Chăn nuôi thú y 2012 26                                                                        
21 Trồng trọt A 2012 23                                                                        
22 Trồng trọt B (9/12) 2012 3                                                                        
23 Nuôi trồng thuỷ sản 2012 14                                                                        
24 Du lịch A 2012 13                                                                        
25 Du lịch B (9/12) 2012 4                                                                        
26 Sư phạm mầm non  2012 48                                                                        
  TOÅNG COÄNG 568                                                                                                          
D TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ 9/12                                                                                                              
1 Hạch toán kế toán F(9/12) 2010 53                                       TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
NGHÆ
TẾT
NGUYEÂN
 ÑAÙN
            TTTN   OÂN
THI
TN
      THI
TOÁT
NGHIEÄP
 - XEÙT
COÂNG
NHAÄN
TN
             
2 Cơ khí chế tạo B (9/12) 2010 3                                                         TTTN                    
3 Công nghệ may và T.trang B (9/12) 2010 8                                                             TTTN                    
4 Sửa chữa KTTB cơ khí B (9/12) 2010 16                                                         TTTN                    
5 Xây dựng CN và dân dụng B (9/12) 2010 24                                                         TTTN                    
6 Du lịch B (9/12) 2010 13                                                     TTTN                    
7 Trồng trọt B (9/12) 2010 5                                                 CO-OP 3,4                  
8 Hạch toán kế toán F (9/12) 2011 34                                                         TOÅNG
KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ I
                      THI
TS
CÑ,ÑH
NAÊM
2013
          TOÅNG
 KEÁT
ÑIEÅM
HOÏC
KYØ
II
 
9 Trồng trọt B (9/12) 2011 14                                                                                          
10 Sửa chữa KTTB cơ khí B (9/12) 2011 5                                                                                          
11 Công nghệ may và T.trang B (9/12) 2011 6                                                                                          
12 Du lịch B (9/12) 2011 10                                                                                          
13 Cơ khí chế tạo B (9/12) 2011 3                                                                                          
Tổng cộng 194                                                                                                          
Tổng số sinh viên: 6376 6376                                                                                                          
Tổng số lớp: 200 (75 ĐH + 66 CĐ + 59 TCCN)                                                                                                            
  HKI TT Thöïc taäp   TEÁT   HKII OÂN THI TN TTTN TT T.NGHIỆP