LÒCH COÂNG TAÙC ÑAØO TAÏO CAÙC LÔÙP ÑAÏI HOÏC, CAO ĐẲNG, TCCN 
HEÄ CHÍNH QUY NAÊM HOÏC 2013 - 2014
Soá TT
    Naêm 2013 2014 Ghi chuù
  Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tuaàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Teân ngaønh   Ngaøy 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
I ĐẠI HỌC                                                                                                          
1 Công nghệ kỹ thuật hoá học 2009 31               Làm luận án, khoá luận tốt nghiệp   Xét TN                                                                
2 Công nghệ kỹ thuật hoá học 2010 37                                           NGHỈ TẾT
NGUYÊN ĐÁN
                  COOP  
3 Bác sĩ thú y 2009 11                                     TỔNG KẾT
ĐIỂM HỌC KỲ I
                                                           
4 Bác sĩ thú y 2010 6                                                                         TKĐ HKII                  
5 Tiếng Anh 2010 31                                                                                                
6 Kế toán 2010 62                                                                                                
7 Luật A 2010 65                                                                                                
8 Luật B 2010 62                                                                                                
9 Quản trị kinh doanh (QKDTH) 2010 27                                                                                                
10 Quản trị kinh doanh(QTTC) 2010 57                                                                                                
11 Sư phạm ngữ văn(SPNV Khmer NB) 2010 46                                                                                                
12 Công nghệ thông tin 2010 18                                                                                                
13 Công nghệ kỹ thuật CT xây dựng 2010 7                                                                                                
14 Thuỷ sản 2010 10                             TT                                                            
15 Văn hoá các DTTS Việt Nam 2010 48                                                                                                
TOÅNG COÄNG 518                                                                                                          
1 Công nghệ kỹ thuật hoá học 2011 36 COOP 1/TT1         NGHỈ TẾT
 NGUYÊN ĐÁN
                                                           
2 Ngôn ngữ Anh (AV DL) 2011 16                                     TỔNG KẾT ĐIỂM
 HỌC KỲ I
                                    TỔNG KẾT ĐIỂM
 HỌC KỲ II
                 
3 Ngôn ngữ Anh (AV BPD) 2011 10                                                                                          
4 Ngôn ngữ Khmer 2011 14                                                                                          
5 CNKT đđiện, điện tử 2011 19                                                                                          
6 Nông nghiệp (PTNT) 2011 10                                                                                          
7 Nông nghiệp (KHCT) 2011 17                                                                                          
8 Giáo dục mầm non 2011 38                                     TTSP                                      
9 Kế toán A 2011 48                                                                                          
10 Kế toán B 2011 44                                                                                          
11 Tài chính - ngân hàng A 2011 38                               TT                                                      
12 Tài chính - ngân hàng B 2011 38                                                                                    
13 Kinh tế 2011 11                               TT                                                      
14 Luật A 2011 58                                                                                          
15 Luật B 2011 54                                                                                          
16 Luaật C 2011 56                                                                                          
17 Luaật D 2011 55                                                                                          
18 Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp) 2011 35                               TT                                                      
19 Quản trị Kinh doanh (Taøi chính) 2011 26                                                                                    
20 Sư phạm ngữ văn 2011 42                             KTSP                                                      
21 Công nghệ thông tin 2011 15                                                                                          
22 Thú y 2011 22                                                                 TT                  
23 Công nghệ kỹ thuật CT xây dựng 2011 25                                                                                          
24 Nuôi trồng thuỷ sản 2011 23                                                                 TT                  
25 Văn hoá các DTTS Việt Nam 2011 16                                                                                          
TOÅNG COÄNG 766                                                                                                          
1 Công nghệ KT hóa học 2012 28                                 COOP 1,2 NGHÆ TẾT
 NGUYEÂN ÑAÙN
COOP 1,2                                        
2 Giáo dục mầm non A 2012 35                                     TOÅNG KEÁT
 ÑIEÅM HOÏC
KYØ I
KTSP                                 TOÅNG KEÁT ÑIEÅM
 HOÏC KYØ II
                 
3 Giáo dục mầm non B 2012 34                                                                                      
4 Sư phạm ngữ văn 2012 39                                                                                          
5 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 2012 10                                                                                          
6 Ngôn ngữ Khmer 2012 19                                                                                          
7 Văn hóa các DT thiểu số Việt Nam 2012 20                                                                                          
8 Ngôn ngữ Anh 2012 31                                                                                          
9 Ngôn ngữ Anh A 2012 37                                                                                          
10 Kinh tế 2012 15                                                                                          
11 Quản trị kinh doanh 2012 38                                                                                          
12 Tài chính - ngân hàng 2012 33                                                                                          
13 Kế toán 2012 66                                                                 TT                  
14 Quản trị văn phòng 2012 51                                                                 TT                  
15 Luật A 2012 58                                                                                          
16 Luật B 2012 56                                                                                          
17 Luật C 2012 56                                                                                          
18 Luật D 2012 57                                                                                          
19 Luật E 2012 55                                                                                          
20 Công nghệ thông tin 2012 7                                                                                          
21 Công nghệ KT công trình XD 2012 14                                                                                          
22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2012 11                                                                                          
23 Công nghệ KT điện, điện tử 2012 11                                                                                          
24 Thú y 2012 7                                 TT                                                      
25 Xét nghiệm y học 2012 41                                                                                          
26 Xét nghiệm y học A 2012 37                                                                                          
27 Điều dưỡng 2012 33                                                                                          
Tổng cộng 899                                                                                                          
1 Giáo dục mầm non A 2013 40 SINH HOAÏT
ÑAÀU KHOAÙ
                                  TOÅNG KEÁT
ÑIEÅM HOÏC
KYØ I
NGHÆ TẾT
 NGUYEÂN ÑAÙN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG                             THI TUYEÅN
 SINH NAÊM 2014
  TOÅNG KEÁT ÑIEÅM
HOÏC KYØ II
   
2 Giáo dục mầm non B 2013 42                                                                    
3 Sư phạm ngữ văn 2013 41                                                                    
4 Ngôn ngữ Khmer 2013 35                                                                    
5 Ngôn ngữ Anh  2013 55                                                                    
6 Ngôn ngữ Anh A 2013 53                                                                    
7 Quản trị kinh doanh A 2013 47                                                                    
8 Kế toán 2013 57                                                                    
9 Luật A 2013 64                                                                    
10 Luật B 2013 64                                                                    
11 Luật C 2013 66                                                                    
12 Luật D 2013 66                                                                    
13 Luật E 2013 66                                                                    
14 Luật F 2013 65                                                                    
15 Luật G 2013 66                                                                    
16 Luật H 2013 68                                                                    
17 Luật Z 2013 49                                                                    
18 Công nghệ KT hóa học 2013 55                                                                    
19 Thú y 2013 71                                                                    
20 Y đa khoa A 2013 43                                                                    
21 Y đa khoa B 2013 39                                                                    
22 Y tế công cộng 2013 36                                                                    
23 Y tế công cộng A 2013 34                                                                    
24 Xét nghiệm y học A 2013 42                                                                    
25 Xét nghiệm y học B 2013 57                                                                    
26 Điều dưỡng A 2013 43                                                                    
27 Điều dưỡng B 2013 17                                                                    
28 Công nghệ thực phẩm A 2013 54                                                                    
29 Biểu diễn NCTT 2013 7 GDQP, TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG                               TOÅNG KEÁT ÑIEÅM
HOÏC KYØ I
                                 
30 Văn hóa các DT thiểu số Việt Nam 2013 36                                                                
31 Kinh tế 2013 27                                                                
32 Tài chính - ngân hàng 2013 22                                                                
33 Quản trị văn phòng 2013 46                                                                
34 Công nghệ thông tin 2013 46                                                                
35 Công nghệ KT công trình XD 2013 29                                                                
36 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2013 38                                                                
37 Công nghệ KT điện, điện tử 2013 32                                                                
38 Công nghệ KT điện, điện tử A 2013 32                                                                
39 CNKT Điều khiển và tự động hoá 2013 5                                                                
40 Nông nghiệp 2013 64                                                                
41 Nuôi trồng thuỷ sản 2013 25                                                                
Tổng cộng 1844                                                                                                          
II CAO ĐẲNG
1 Tiếng Anh(AV DL) 2011 21                                     TỔNG KẾT
 ĐIỂM HỌC
 KỲ I
NGHỈ TẾT
NGUYÊN ĐÁN
                                                           
2 Công nghệ chế biến TS 2011 33                                                                                                
3 Công nghệ chế biến TS A 2011 27                                                                                                
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2011 54                                                                                                
5 Kế toán A 2011 46                                                                                                
6 Kế toán B 2011 47                                                                                                
7 Kế toán C 2011 40                                                                                                
8 Kế toán D 2011 38                                                                                                
9 Quản trị kinh doanh A 2011 50                                                                                                
10 Quản trị kinh doanh B 2011 47                                                                                                
11 Văn hoá các DTTS Việt Nam 2011 23                                                                                                
12 Dịch vụ thú y 2011 20                               TT                           ĐỒ ÁN TN/BSKT    
13 Phát triển nông thôn 2011 24                         TT                                                            
14 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 2011 40                                                                                                
15 Giáo dục mầm non A 2011 45                                                                                                
16 Giáo dục mầm non B 2011 44                                                                                                
17 Nuôi trồng thuỷ sản 2011 24                                                                                                
18 Giáo dục tiểu học A 2011 34                                     TT SP                                            
19 Giáo dục tiểu học B 2011 34                                                                                
20 Quản trị văn phòng A 2011 32                                                                                                
21 Quản trị văn phòng B 2011 33                                                                                                
22 Công nghệ thông tin 2011 46                                                                                                
23 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (ÔTÔ) 2011 16                                                                                                
TỔNG CỘNG   818                                                                                                          
6 Giáo dục tiểu học 2012 44                                     TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC KỲ I NGHỈ TẾT
 NGUYÊN ĐÁN
TTSP                             TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC KỲ II                  
7 Văn hóa các DT thiểu số Việt Nam 2012 33                                                                                          
8 Việt Nam học 2012 16                         TT                                                      
9 Tiếng Anh 2012 27                                                                                          
10 Tiếng Anh A 2012 25                                                                                          
11 Quản trị kinh doanh 2012 44                                                                 TT                  
12 Kế toán 2012 48                                                                                          
13 Kế toán A 2012 51                                                                                          
14 Công nghệ thông tin 2012 31                                                                                          
15 Công nghệ KT công trình XD 2012 19                                                                                          
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2012 21                                                                                          
17 Công nghệ KT điện, điện tử 2012 21                                                                                          
18 Công nghệ KT điện tử, truyền thông 2012 8                                                                                          
19 Phát triển nông thôn 2012 5                                                                                          
20 Thú y 2012 14                                 TT                                 TT                  
21 Công tác Xã hội 2012 9                                                                                          
22 Xét nghiệm y học 2012 41                                                                                          
23 Xét nghiệm y học A 2012 40                                                                                          
24 Xét nghiệm y học B 2012 40                                                                                          
25 Điều dưỡng 2012 51                                                                                          
26 Điều dưỡng A 2012 56                                                                                          
27 Dược  2012 40                                                                                          
28 Dược A 2012 41                                                                                          
TOÅNG COÄNG 725                                                                                                          
1 Xét nghiệm y học A 2013 48 SINH HOAÏT
ÑAÀU KHOÙA
                                  TOÅNG KEÁ
T ÑIEÅM HOÏC
 KYØ I
NGHỈ TẾT
NGUYÊN ĐÁN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG                             THI TUYEÅN S
INH NAÊM 2014
  TOÅNG KEÁT
ÑIEÅM HOÏC
KYØ II
       
2 Dược A 2013 66                                                                        
3 Dược B 2013 25                                                                        
4 Điều dưỡng A 2013 51                                                                        
5 Điều dưỡng B 2013 19                                                                        
6 Giáo dục mầm non 2013 47                                                                        
7 Giáo dục mầm non B 2013 35                                                                        
8 Giáo dục tiểu học A 2013 39                                                                        
9 Giáo dục tiểu học B 2013 37                                                                        
10 Tiếng Khmer  2013 21 GIAÙO DUÏC
QUOÁC PHOØNG
                              TOÅNG KEÁT ÑIEÅM HOÏC KYØ I                                      
12 Văn hóa các DT thiểu số Việt Nam 2013 11                                                                    
14 Việt Nam học 2013 10                                                                    
15 Tiếng Anh A 2013 48                                                                    
18 Quản trị kinh doanh 2013 18                                                                    
19 Kế toán 2013 66                                                                    
20 Quản trị văn phòng A 2013 67                                                                    
22 Công nghệ thông tin 2013 30                                                                    
23 Công nghệ KT xây dựng 2013 13                                                                    
24 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2013 23                                                                    
25 Công nghệ KT điện, điện tử 2013 41                                                                    
26 Công nghệ KT điện tử, truyền thông 2013 10                                                                    
27 Công nghệ chế biến TS 2013 19                                                                    
28 Phát triển nông thôn 2013 24                                                                    
30 Nuôi trồng thuỷ sản 2013 16                                                                      
31 Thú y 2013 37                                                                    
TOÅNG COÄNG 821                                                                                                          
III TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
1 Hạch Toán Kế Toán F (9/12) 2011 17                                     TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC KỲ I NGHỈ TẾT
 NGUYÊN ĐÁN