LỊCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁC LỚP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, LIÊN THÔNG
 KHOÁ 2010, 2011, 2012, 2013 - NĂM HỌC 2013 - 2014
Soá TT
    Naêm 2013 2014 Ghi chú
  Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tuaàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Teân ngaønh   Ngaøy 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1
1 DB10L/Luật 4/2010 112                                     TỔNG
KẾT
ĐIỂM
HKI
NGHỈ
TẾT
NGUYÊN
ĐÁN
Luận vănTN/Thi TN                        
2 DB10LB (SNV)/Luật 4/2010 110                                                            
3 DB11LA (SNV)/Luật 12/2011 95                                                                     TỔNG
 KẾT
ĐIỂM
HKII
                     
4 DB11LB/Luật 12/2011 79                                                                                          
5 DB12L04 (SNV)/Luật 4/2012 119                                                                                          
6 DB12QKD10/Quản trị kinh doanh 10/2012 33                                                                                          
7 DB12L10/Luật 10/2012 52                                                                                          
8 DB13LA04 (SNV)/Luật 4/2013 100                                                                                          
9 DB13LA04/Luật 4/2013 50                                                                                          
10 DB13XD04/CNKT công trình xây dựng 4/2013 41                                                                                          
11 DB13KDHT04/CNKT điện, điện tử (HTĐ) 4/2013 42                                                                                          
12 DB13KDHTA4/CNKT điện, điện tử (HTĐ) 4/2013 43                                                                                          
TOÅNG COÄNG 600                                                                                                          
1 DE10TT10/Công nghệ thông tin 10/2010 28                                     XÉT
TN
  NGHỈ
 TẾT
NGUYÊN
ĐÁN
                                                           
2 DE10BTY10/Bác sĩ thú y 10/2010 37                                                                                                  
3 DE11KT04/Kế toán 04/2011 68                                                                                                  
4 DE11L04/Luật  04/2011 17                                                                                                  
5 DE11TS04/Thủy sản 04/2011 20                                                                                                  
6 DE11TT04/Công nghệ thông tin 04/2011 29                                     TKDHKI                                 XÉT TN                        
7 CE11KD10/Công nghệ KT Điện-ĐT 10/2011 19                                     XÉT
 TN
                                                             
8 CE11XD10/Công nghệ KT Xây dựng 10/2011 35                                                                                                  
9 DE11KTA10/Kế toán 10/2011 63                                     TỔNG KẾT ĐIỂM HKI                                 XÉTN                        
10 DE11KTB10/Kế toán 10/2011 64                                                                                            
11 DE11L10/Luật 10/2011 47                                                                                            
12 DE11TT10/Công nghệ thông tin 10/2011 32                                                                                       TKDHKII    
13 DF11KDHT10/Công nghệ KT Điện-ĐT 10/2011 41                                     XÉT
 TN
                                                             
14 DF11TT10/Công nghệ thông tin 10/2011 24                                                                                                  
15 CE12QV12/Quản trị văn phòng 12/2012 44                                     TỔNG KẾT ĐIỂM HKI                       Thực tập TN XÉT TN                        
16 CE12KD12/Công nghệ KT Điện-ĐT 12/2012 21                                                                                       TỔNG
 KẾT
 ĐIỂM
HKII
   
17 CE12XD12/Công nghệ KT Xây dựng 12/2012 24                                                                                          
18 DE12KTA12/Kế toán 12/2012 64                                                                                          
19 DE12KTB12/Kế toán 12/2012 64                                                                                          
20 DE12L12//Luật 12/2012 81                                                                                          
21 DE12TT12/Công nghệ thông tin 12/2012 25                                                                                          
22 DE12BTY12/Bác sĩ thú y 12/2012 20                                                                                          
23 DF12KD12/CNKT Điện, Điện tử 12/2012 18                                                                                          
24 DF12TT12/Công nghệ thông tin 12/2012 38                                                                                          
25 DF12KT12/Kế toán 12/2012 98                                                           Thực tập TN XÉT
 TN
                       
26 DF12NNA112/Ngôn ngữ Anh 12/2012 35                                                                                  
27 DF12QKD12/Quản trị kinh doanh (tổng hợp) 12/2012 52                                                                                  
28 DF12QVA12/Quản trị văn phòng 12/2012 63                                                                                  
29 DF12QVB12/Quản trị văn phòng 12/2012 61                                                                                  
30 DF12XD12/Công nghệ KT công trình XD 12/2012 37                                     Đồ án tốt nghiệp                                    
31 DF12DVT12/CNKT Điện, Điện tử (ĐT-VT) 12/2012 23                                                           Thực tập TN                        
32 DF12VDT12/Văn hóa các DT thiểu số VN 12/2012 37                                                                                  
33 DF12NN12/Nông nghiệp 12/2012 38                                                                                  
  Tổng cộng 1367                                                                                                          
Tổng số sinh viên VLVH (ĐH: 600)                                                                                                          
Tổng số sinh viên liên thông (ĐH: 1224 , CĐ: 143)                                                                                                          
Tổng số lớp 45 (VLVH: 12, Liên thông: 33)                                                                                                          
  HKI   Tết   HKII