DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY
  CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LÊN THÔNG VLVH  KHOÁ TUYỂN SINH 2013
(Đính kèm Quyết định số:  334  /QĐ- ĐHTV ngày  20  tháng 2 năm 2014   )
TT Mã lớp Ngành đào tạo Họ và tên cố vấn học tập Địa chỉ E- mail Điện thoại
 liên lạc
Ghi chú
Khoa Kinh tế Luật- Ngoại ngữ
1 DH13L11 Đại học Luật
(Văn bằng hai )
Dương Phan Thùy Dung thuydung1991@gmail.com 1656200551  
2 DE13L11 Đại học Luật
(liên thông từ trung cấp )
Nguyễn Thị Cẩm Nhung nhungnhungtvu@gmail.com 907,175,275  
3 DF13NA11 Đại học Ngôn Ngữ Anh
(liên thông từ cao đẳng)
Phạm Như Loan luckyloan0205@gmail.com 976041299  
4 DF13KT11 Đại học Kế toán
(liên thông từ cao đẳng)
Bùi Thanh Long thlongbui@gmail.com 939792506  
5 DE13KT11 Đại học Kế toán
( liên thông từ trung cấp)
Bùi Thanh Long thlongbui@gmail.com 939792506  
Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện
1 DF13QV11 Đại học Quản trị Văn phòng
(liên thông từ cao đẳng)
Nguyễn Thị Kim Thanh nguyenthanh@tvu.edu.vn 903171188  
2 CE13QV11 Cao đẳng Quản trị văn phòng
(liên thông từ trung cấp)
Mai Thị Thúy An thuyan87@tvu.edu.vn 1204746044  
Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ
1 DF13VDT11 Đại học Văn hóa các dân tộc thiểu số (liên thông từ cao đẳng) Sơn Ngọc Khánh ngockhanh@tvu.edu.vn 0936.004.303  
Khoa sư phạm
1 DE13MN11 Đại học Giáo dục Mầm non
(liên thông từ trung cấp )
Hồ Đức Huy hoduchuytv@gmail.com 0913632936  
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
1 DF13TT11 Đại học Công nghệ thông tin
(liên thông từ cao đẳng)
Nguyễn Nhứt Lam lamnn@tvu.edu.vn 919556441  
2 DF13XD11 Đại học CNKT công trình  Xây dựng (liên thông từ cao đẳng) Nguyễn Vy Thanh vythanh@tvu.edu.vn 939235236  
3 DF13KD11 Đại học CNKT Điện, Điện tử
(liên thông từ cao đẳng)
Nguyễn Đức Hiệu ndhieu@tvu.edu.vn 908288380  
Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
1 DF13TY11 Đại học Thú Y
(liên thông từ cao đẳng)
Nguyễn Thi Minh Trang minhtrang@gmail.com 919272511