DANH SÁCH BỔ SUNG CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 2013
(Đính kèm Quyết định số:       334         /QĐ- ĐHTV ngày   20    tháng   2   năm 2014)
Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện
1 CA13VNH Việt Nam học Nguyễn Diệp Phương Nghi phuongnghi@tvu.edu.vn 0907.465169
Khoa Kỹ thuật  và Công nghệ
1 DA13KDA Công nghệ KT điện, điện tử Huỳnh Công Khôi khoi@tvu.edu.vn 0917253778
2 DA13DT CNKT Điều khiển và tự động hoá Trần Song Toàn tstoan1512@tvu.edu.vn 0917407010