Lượt xem: 4092

THÔNG BÁO TUYỂN SINH (BỔ SUNG)

Ngành đại học Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ)

và ngành Giáo dục Tiểu học(liên thông từ cao đẳng lên đại học) hình thức vừa làm

vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh ngành đại học Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ)và ngành Giáo dục Tiểu học(liên thông từ cao đẳng lên đại học) hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đt thi ngày 08/10 và 09/10/2016, như sau:

   I.  NGÀNH TUYỂN SINH

Đọc thêm...

Lượt xem: 44032

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức

vừa làm vừa học đợt thi ngày 08/10 và 09/10/2016

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đt thi ngày 08/10 và 09/10/2016, như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

Lượt xem: 8753

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai,

tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học

đợt thi ngày 23/4 và 24/4/2016

     Căn cứ thông báo số 117/TBTS-ĐHTV, ngày 20/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 09/4 và 10/4/2016;

     Căn cứ thông báo số 614/TB-ĐHTV, ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc dời ngày thi tuyển sinh đợt thi tháng 4 năm 2016;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 23/4 và 24/4/2016 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Lượt xem: 7452

THÔNG BÁO

Về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh

đợt thi tháng 04 năm 2016

     Căn cứ thông báo số 117/TBTS – ĐHTVngày 20/1/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 09/410/4/2016;

     Căn cứ thông báo số: 614/TB - ĐHTV, ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc dời ngày thi tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 và vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016;

     Căn cứ vào tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;

Đọc thêm...

Lượt xem: 12266

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức

vừa làm vừa học đợt thi ngày 09/04 và 10/04/2016

     Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đt thi ngày 09/04 và 10/04/2016,cụ thể  như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

     Tuyển sinh trong cả nước.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.