Lượt xem: 662

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH
NGÀNH LUẬT - VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY CỦA SỞ NỘI VỤ NĂM 2017 

TT MÔN HỌC GIẢNG VIÊN NGÀY PHÒNG HỌC BUỔI SỐ TIẾT GHI CHÚ
1 Lý luận Nhà nước và pháp luật Ngô Thị Phương Thảo 28/10/2017 E21.107
(Đối diện Khu 1)
Sáng và chiều 30 tiết Buổi sáng
bắt đầu 7 giờ,
 buổi chiều
 bắt đầu 13 giờ
29/10/2017 A21.101 (Khu 1)
04/11/2017 E21.107
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lâm Quang Vinh 05/11/2017 A21.101 Sáng và chiều 30 tiết
11/11/2017 C11.204
(Khoa Y - Dược, Khu 1)
12/11/2017 C11.204
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.