THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH

1. Ngành Luật (Hệ vừa làm vừa học) Xem chi tiết

2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Liên thông từ Trung cấp lên Đại học) Xem chi tiết

KẾ  HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp Đại học liên thông

hình thức vừa làm vừa học khoá 2013, 2014 và tổ chức thi lại

tốt nghiệp các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi trong năm 2015 tại Trường

      Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp liên thông hình thức vừa làm vừa học khóa 2013, 2014 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

      Căn cứ kế hoạch số 2591/KH - ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi Tuyển sinh và Tốt nghiệp năm 2016;

      Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

      Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp cụ thể như sau:

     1.  Kế hoạch chung:

          1.1 Đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học: Thi tốt nghiệp

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc thi tốt nghiệp lớp DB12QKD10, DB12L10

hệ vừa làm vừa học khoá 2012 tại Trường tốt nghiệp tháng 3/2016

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015-2016 được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH-ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2016;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

    1. Kế hoạch chung:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.