THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp các lớp liên thông
 hệ chính quy, vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh

       Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2014 – 2015,

     Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp năm học 2014 – 2015 các lớp liên thông trình độ đại học khóa tuyển sinh năm 2012 và 2013. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Phòng, Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

     -  Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, các học phần đã thực hiện, chưa thực hiện cũng như về điểm số và rà soát lại những sinh viên còn nợ môn học nhằm có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng E21

      Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BGDĐT, ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015;

    Căn cứ kế hoạch số 722/KH-ĐHTV, ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc triển khai công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch triển khai công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào khoảng thời gian và phòng học như sau (Đính kèm lịch thay đổi phòng học):

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc

     Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BGDĐT, ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015;

    Căn cứ kế hoạch số 722/KH-ĐHTV, ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc triển khai công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015,

     Căn cứ nhu cầu sử dụng phòng học phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ học, giảng dạy và làm việc, tham gia công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (nếu có); với thời gian và địa điểm như sau:

     - Thời gian: Các ngày 30/6/2015 và 01, 02, 03, 04/7/2015

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/