THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2014 - 2015

            Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2014 - 2015;

Căn cứ tờ trình số 02/TTr-PĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh;        

Căn cứ kế hoạch số 04/KH –ĐHTV, ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2014 - 2015,

            Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên, học sinh về việc tổ chức học kỳ hè như sau:

Đọc thêm...

KẾ  HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp

đại học khoá 2010, 2011, cao đẳng khoá 2012, trung cấp

 chuyên nghiệp khoá 2012 (hệ 9/12), khoá 2013 (hệ 12/12) chính quy

và 2 lớp đại học Luật hệ vừa làm vừa học khoá 2011 tại Trường năm 2015

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

    Căn cứ kế hoạch số 1941/KH-ĐHTV, ngày 03/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2015;

     Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

     Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai,

tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học

 đợt thi ngày 25/4 và 26/4/2015

     Căn cứ thông báo số: 137/TBTS - ĐHTV, ngày 16/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 25/4 và 26/4/2015;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 25/4 và 26/4/2015 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/