THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai,

 tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015

      Căn cứ thông báo số: 1204/TBTS-ĐHTV, ngày 06/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

   A. NHỮNG NGÀNH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐỢT THI NGÀY 10/10 VÀ 11/10/2015

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại Hội trường E21.206

để phục vụ triển khai sinh hoạt chính trị cho công chức, viên chức

và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên (đối tượng 5)

     Căn cứ Thông báo số 04/TB-ĐU ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc triển khai sinh hoạt chính trị cho công chức, viên chức năm 2015;

      Căn cứ Lịch sinh hoạt chính trị năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ Thông báo số 05/TB-ĐU ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên (đối tượng 5) năm 2015 (Lớp thứ hai),

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

 tại dãy phòng B21 và B31 khu 1 để phục vụ thi tốt nghiệp 9/2015

     Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2015 của phòng Khảo thí,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được nghỉ nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

     - Ngày 12/9/2015 và sáng ngày 13/9/2015.

     - Phòng:

 + Từ phòng B31.101 đến phòng B31.307;

 + Từ phòng B21.301 đến phòng B21.307.

     Riêng những trường hợp có lịch chuyển đổi phòng thực hiện theo lịch thay đổi phòng học (đính kèm).

     Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại như lịch đã ban hành.

    Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.