THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

 tại dãy phòng E2 khu 1 để phục vụ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2015

      Căn cứ Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2015 của Phòng Khảo thí,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng lý thuyết dãy E2, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào thời gian và các phòng học như sau (Đính kèm lịch thay đổi phòng học):

      -  Ngày 13/6/2015.

      -  Các phòng: E21.204; E21.206; E21.207; E21.210; E21.211 và E21.212

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

tại dãy phòng A4 khu 2 để sử dụng khai giảng khóa hè năm 2015

      Căn cứ Kế hoạch Khai giảng khóa hè năm 2015;

     Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-VIFL ngày 07/4/2015 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory, về việc sử dụng phòng học lý thuyết dãy A4 và A2 tại khu 2 (Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2015),

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng lý thuyết dãy A4, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào khoảng thời gian và phòng học như sau (Đính kèm lịch thay đổi phòng học):

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng

Tòa nhà B2 khu 1 để phục vụ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học

     Căn cứ Thông báo số 335/TB-ĐHTV ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh Tiến sĩ Khóa 2 – đợt 1 năm 2015 và tuyển sinh Thạc sĩ Khóa 4 – đợt 1 năm 2015;

     Căn cứ Thông báo số 763/TB-ĐHTV ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và thời gian tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học Khóa 4 – đợt 1 năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-KHCN&ĐTSĐH ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Sau đại học về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh Sau đại học Khóa 4 – đợt 1,

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/