THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

 tại dãy phòng C11 khu 1 để phục vụ thi tuyển công chức

    Căn cứ vào công văn số 266/HĐTTCC ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2015;

    Căn cứ vào phiếu trình xin ý kiến số 69/PT-QTTB ngày 20 tháng 4 năm 2015 của phòng Quản trị thiết bị trường Đại học Trà Vinh,

    Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được nghỉ nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

    - Ngày 5/5/2015 và ngày 6/5/2015.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v thay đổi phòng học tại dãy phòng B21 và giảng đường A21.101, A21.102
để phục vụ thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2015

     Căn cứ Công văn số 266/HĐTTCC ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ địa điểm thi tuyển công chức, Ban coi thi và Tổ nhân bản đề thi, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và phục vụ;

    Căn cứ Thông báo số 808/TB-ĐHTV ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tham gia công tác coi thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2015;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2015,

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v thay đổi phòng học tại dãy phòng B21

và phòng B31.107 để phục vụ tuyển sinh

     Căn cứ vào Thông báo số 137/TBTS-ĐHTV ngày 16 tháng 01 năm 2015 về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 04/4 và 05/4/2015;

     Căn cứ vào Thông báo số 05/TB-ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2015 về việc thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh đợt thi tháng 4 năm 2015;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi tháng 4 năm 2015,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập tại dãy phòng B21 và phòng B31.107 được thay đổi phòng học như lịch đính kèm (đính kèm lịch thay đổi phòng học).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/