THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại Hội trường E21.206

để phục vụ triển khai sinh hoạt chính trị cho công chức, viên chức

và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên (đối tượng 5)

     Căn cứ Thông báo số 04/TB-ĐU ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc triển khai sinh hoạt chính trị cho công chức, viên chức năm 2015;

      Căn cứ Lịch sinh hoạt chính trị năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ Thông báo số 05/TB-ĐU ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên (đối tượng 5) năm 2015 (Lớp thứ hai),

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

 tại dãy phòng B21 và B31 khu 1 để phục vụ thi tốt nghiệp 9/2015

     Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2015 của phòng Khảo thí,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được nghỉ nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

     - Ngày 12/9/2015 và sáng ngày 13/9/2015.

     - Phòng:

 + Từ phòng B31.101 đến phòng B31.307;

 + Từ phòng B21.301 đến phòng B21.307.

     Riêng những trường hợp có lịch chuyển đổi phòng thực hiện theo lịch thay đổi phòng học (đính kèm).

     Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại như lịch đã ban hành.

    Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

THÔNG BÁO

Về việc  phân công cố vấn học tập cho các lớp cao đẳng, đại học

chính quy khóa tuyển sinh 2015

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2015-2016;

    Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHTV ngày 11 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc quy định thực hiện công tác cố vấn học tập;

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.