THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập
 tại dãy phòng D31 khu 1 để phục vụ thi công cải tạo phòng học

     Căn cứ Phiếu trình xin ý kiến số 85/PT-QTTB ngày 05 tháng 5 năm 2015 của phòng Quản trị - Thiết bị về việc cải tạo dãy phòng học lý thuyết D31 tại Khu I;

     Căn cứ Đề nghị số 13/ĐN-QTTB ngày 12 tháng 5 năm 2015 của phòng Quản trị -Thiết bị về việc cắt lịch học dãy phòng học lý thuyết D31 tại Khu I,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi công cải tạo dãy phòng học lý thuyết D31, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào khoảng thời gian và phòng học như sau (Đính kèm lịch thay đổi phòng học):

     - Ngày 18/5/2015 đến 30/8/2015.

     - Từ phòng D31.101 đến phòng D31.105

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi tốt nghiệp trong năm 2015

Căn cứ kế hoạch số 1941/KH – ĐHTV, ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức các kỳ thi Tuyển sinh và  Tốt nghiệp năm 2015;

 Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở các kỳ thi lần trước, nếu có nhu cầu  đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 30/06/2015.

         Ngày thi tốt nghiệp: 30/7 và 31/7/2015

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

 tại dãy phòng C11 khu 1 để phục vụ thi tuyển công chức

    Căn cứ vào công văn số 266/HĐTTCC ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2015;

    Căn cứ vào phiếu trình xin ý kiến số 69/PT-QTTB ngày 20 tháng 4 năm 2015 của phòng Quản trị thiết bị trường Đại học Trà Vinh,

    Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được nghỉ nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

    - Ngày 5/5/2015 và ngày 6/5/2015.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/