THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp Đại học, Cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014 và Sinh viên, Học sinh

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2015 - 2016

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học online của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014.

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn được mở lớp).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến

học kỳ II năm học 2015 – 2016 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng khóa 2015

     Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016,

     Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên các lớp đại hoc, cao đẳng khóa 2015 về việc hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng,

trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, vừa làm vừa học năm học 2015 - 2016

       Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2015 – 2016,

      Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ tốt nghiệp năm học 2015-2016 các lớp chính quy gồm: đại học khoá 2011, 2012; cao đẳng khoá 2013; trung cấp chuyên nghiệp khoá 2013 (hệ 9/12), khoá 2014 (hệ 12/12), các lớp vừa làm vừa học tuyển sinh tháng 10 năm 2012 gồm: đại học Quản trị kinh doanh, Luật.  Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Phòng, Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập có lớp chuẩn bị tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

     - Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, học phần đã thực hiện, chưa thực hiện nhằm có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết); rà soát sinh viên còn nợ môn học, sinh viên cần học cải thiện điểm,...

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.