THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc

     Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2016;

     Căn cứ kế hoạch số 781/KH-ĐHTV, ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thực hiện công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016,

    Căn cứ nhu cầu sử dụng phòng học phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ học, giảng dạy và làm việc, tham gia công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (nếu có); với thời gian và địa điểm như sau:

v         Thời gian: Các ngày 29, 30/6/2016 và 01, 02, 03, 04/7/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng E2 khu 1

     Căn cứ vào kế hoạch số 243/KH-ĐHTV, ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

     Thời gian: ngày 04/6 và sáng ngày 05/6/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng A21.101

     Căn cứ đề nghị số 14/ĐN-CSP, ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ về việc sử dụng giảng đường để tổ chức các lớp bồi dưỡng,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho Cán bộ, Công chức, Viên chức trong tỉnh Trà Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.