THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

tham dự lễ Khai giảng năm học 2015-2016

     Căn cứ vào kế hoạch số 1885/KH- ĐHTV, ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2015-2016; Lễ khai giảng sẽ được tổ chức tại khu 1, Trường Đại học Trà Vinh vào ngày 02 tháng 10 năm 2015;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên, học sinh các lớp chính quy của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào ngày 02 tháng 10 năm 2015 để tham dự lễ Khai giảng năm học 2015-2016 và tham gia các hoạt động của Khoa nhằm chào mừng ngày khai giảng năm học mới. Ngày 03/10/2015 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

     Riêng các lớp sau vẫn học theo thời khoá biểu đã ban hành:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai,

 tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015

      Căn cứ thông báo số: 1204/TBTS-ĐHTV, ngày 06/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015;

     Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 10/10 và 11/10/2015 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

   A. NHỮNG NGÀNH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐỢT THI NGÀY 10/10 VÀ 11/10/2015

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại Hội trường E21.206

để phục vụ triển khai sinh hoạt chính trị cho công chức, viên chức

và bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên (đối tượng 5)

     Căn cứ Thông báo số 04/TB-ĐU ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc triển khai sinh hoạt chính trị cho công chức, viên chức năm 2015;

      Căn cứ Lịch sinh hoạt chính trị năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ Thông báo số 05/TB-ĐU ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đảng viên (đối tượng 5) năm 2015 (Lớp thứ hai),

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/