THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015 và sinh viên

còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ I năm học 2016 - 2017

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học online của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

     Căn cứ vào kế hoạch số 243/KH-ĐHTV, ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 7 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

     Thời gian: ngày 16/7/2016

     Địa điểm: dãy phòng B21 (từ phòng B21.101 đến phòng B21.307)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp

cho sinh viên, học sinh các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013

và các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2016

Căn cứ kế hoạch số: 1393/KH - ĐHTV ngày 07 tháng 7 năm 2016 kế hoạch về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh các lớp đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2016; 

           Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên - học sinh các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức và đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.