THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2015 - 2016

     Căn cứ Chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2015 - 2016;

     Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-PĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh;        

     Căn cứ Kế hoạch số 03/KH – ĐHTV, ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2015-2016,

     Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên, học sinh về việc tổ chức học kỳ hè như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng A13.107, A13.108, A23.102

     Căn cứ vào Đề nghị số 06/ĐN - ĐTLK, ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Trung tâm Đào tạo liên kết về việc xin sử dụng phòng học tại khu 3,

     Nhằm đảm bảo quỹ phòng học dành cho các lớp do Trung tâm quản lý, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

     Thời gian: từ ngày 21/3/2016 đến ngày 28/8/2016 (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng A21.101 và A21.102

     Căn cứ vào phiếu trình số 79/PT-QTTB, ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Phòng Quản trị - Thiết bị về việc hỗ trợ hội trường và cơ sở vật chất cho Tỉnh đoàn,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi và Olympic tiếng Anh cho cán bộ đoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và buổi như sau thì được đổi sang các phòng khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

     Thời gian: ngày 30/3/2016 và ngày 31/3/2016

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.