THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B31

để phục vụ thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015

     Căn cứ thông báo số 1068/TB-ĐHTV, ngày 26/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng lý thuyết dãy phòng B31 để phục vụ thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào thời gian và phòng học như sau (Đính kèm lịch thay đổi phòng học):

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2015 - 2016

đối với các lớp Đại học , Cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014 và Sinh viên,

Học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm

       Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 của Trường,

      Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên, Học sinh về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp các lớp liên thông
 hệ chính quy, vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh

       Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2014 – 2015,

     Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp năm học 2014 – 2015 các lớp liên thông trình độ đại học khóa tuyển sinh năm 2012 và 2013. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Phòng, Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

     -  Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, các học phần đã thực hiện, chưa thực hiện cũng như về điểm số và rà soát lại những sinh viên còn nợ môn học nhằm có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 855 247(074) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://172.16.2.22:2222/