KẾ HOẠCH

Về việc thi tốt nghiệp lớp DB12QKD10, DB12L10

hệ vừa làm vừa học khoá 2012 tại Trường tốt nghiệp tháng 3/2016

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015-2016 được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH-ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2016;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

    1. Kế hoạch chung:

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp

đại học khoá 2011, 2012, cao đẳng khoá 2013, trung cấp

chuyên nghiệp khoá 2013 (hệ 9/12), khoá 2014 (hệ 12/12) chính quy

và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai khoá 2013, 2014 tại Trường tốt nghiệp năm 2016

            Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2015-2016 được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH-ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2016;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn,

Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1.Kế hoạch chung:

1.1.Các lớp đại học và cao đẳng hệ chính quy xét tốt nghiệp ngày 04, 05/6/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi tốt nghiệp trong năm 2015

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH - ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi Tuyển sinh và Tốt nghiệp năm 2016;

 Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở các kỳ thi lần trước, nếu có nhu cầu  đăng ký thi lại tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 09/3/2016.

Ngày thi tốt nghiệp: 26/3 và 27/3/2016

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.