THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2, B3 khu 1

     Căn cứ vào công văn số 765/SYT-TCCB, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở Y tế về việc xét tuyển, thi tuyển viên chức ngành y tế,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch phối hợp với Sở Y tế về việc sử dụng phòng tổ chức thi viên chức ngành Y tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và buổi như sau thì được đổi sang các phòng khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015 và sinh viên

còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ I năm học 2016 - 2017

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học online của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012, 2013, 2014, 2015.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

     Căn cứ vào kế hoạch số 243/KH-ĐHTV, ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 7 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

     Thời gian: ngày 16/7/2016

     Địa điểm: dãy phòng B21 (từ phòng B21.101 đến phòng B21.307)

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.