THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng B11.204

     Căn cứ vào phiếu trình số 93/PT-QTTB, ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Phòng Quản trị - Thiết bị về việc cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mượn hội trường phục vụ lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng cho Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tổ chức lớp tập huấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và buổi như sau thì được đổi sang các phòng khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng E21.202, E21.203, E21.204

     Căn cứ vào kế hoạch số 278/KH-ĐHTV, ngày 15 tháng 2 năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2016;

     Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp vào ngày 26 tháng 3 năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào các ngày và phòng học như lịch đính kèm.

     Thời gian: ngày 26/3/2016

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2015 - 2016

     Căn cứ Chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2015 - 2016;

     Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-PĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh;        

     Căn cứ Kế hoạch số 03/KH – ĐHTV, ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2015-2016,

     Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên, học sinh về việc tổ chức học kỳ hè như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.