KẾ  HOẠCH

Về việc tốt nghiệp lớp đại học liên thông (DF14KD11)

hình thức vừa làm vừa học và tổ chức thi lại tốt nghiệp

các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi trong năm 2016 tại Trường

     Căn cứ kế hoạch đào tạo lớp liên thông (DF14KD11) hình thức vừa làm vừa học khóa 2014 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

     Căn cứ Kế hoạch số 2591/KH - ĐHTV, ngày 22/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi Tuyển sinh và Tốt nghiệp năm 2016;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp cao đẳng, đại học

hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2016

    Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2016-2017;

    Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.