THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp các lớp đại học liên thông

 hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp các lớp liên thông trình độ đại học: DE14L11, DE14KT11, DE14XD11, DF15KT10, DF15XD10, DF15QV10, DF15MN10, DF15NNA10, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp văn bằng đại học thứ hai,

liên thông và các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học

khóa tuyển sinh tháng 11 năm 2016

        Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp văn bằng đại học thứ hai, liên thông và các lớp đại học hình thức VLVH tuyển sinh đợt thi tháng 11 năm 2016;

Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2016 - 2017

           Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.