THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tại khu 1

    Căn cứ vào kế hoạch số 22/KH-ĐTSĐH, ngày 08 tháng 3 năm 2017 của phòng Đào tạo Sau đại học về việc lập kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2016;

    Căn cứ vào kế hoạch số 2717/KH-ĐHTV, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy và vừa làm vừa học đợt thi ngày 25/3 và 26/3/2017;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 3 năm 2017,

    Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên, học viên cao học có lịch giảng dạy và học tập tại khu 1 được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau:

    Thời gian: ngày 25/3/2017 và ngày 26/3/2017 (kể cả buổi tối).

    Địa điểm: tất cả các dãy phòng tại khu 1 (kể cả các dãy phòng E1, E2, E3).

   Riêng một số trường hợp thỉnh giảng, nếu có khó khăn trong quá trình thay đổi lịch giảng, đề nghị Bộ môn phối hợp với Phòng Đào tạo để tìm cách giải quyết.

   Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo đến các giảng viên thỉnh giảng; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên, học viên cao học được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                          Võ Hoàng Khải

                                    

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.