THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp cao đẳng, đại học

hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2017

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2017-2018;

     Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các Khoa về việc phân công cố vấn học tập, cụ thể như sau:

      1.  Phân công cố vấn học tập khóa tuyển sinh năm 2017

          Khoa lựa chọn, đề cử các giảng viên hoặc cán bộ quản lý của Khoa có ít nhất 1 năm tham gia giảng dạy hoặc quản lý để thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập các lớp thuộc Khoa quản lý.

      2.  Rà soát việc phân công cố vấn học tập các khóa trước

         Đối với giảng viên, giáo viên đang đi học tập trung (theo quyết định đi học) không tham gia cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp bất kỳ hệ, bậc đào tạo nào trong thời gian học tập; Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Giám đốc trung tâm rà soát, đề xuất thay thế cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp đối với những trường hợp này kể từ học kỳ I năm học 2017-2018 (nếu có).

     Danh sách cố vấn học tập gửi về phòng Đào tạo hạn chót ngày 11/8/2017 (theo mẫu file đính kèm và bằng văn bản). Người nhận: Cô Dương Mộng Thu hoặc E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

     Đề nghị các Khoa thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã ký)

                                                                                Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.