THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp văn bằng đại học thứ hai,

liên thông và các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học

khóa tuyển sinh tháng 11 năm 2016

        Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp văn bằng đại học thứ hai, liên thông và các lớp đại học hình thức VLVH tuyển sinh đợt thi tháng 11 năm 2016;

Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các Khoa lựa chọn, đề cử các giảng viên hoặc cán bộ quản lý của Khoa có ít nhất 1 năm tham gia giảng dạy hoặc quản lý để thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập các lớp thuộc Khoa quản lý và gửi về phòng Đào tạo hạn chót ngày 13/01/2017 (theo mẫu file đính kèm và bằng văn bản). Người nhận: Cô Dương Mộng Thu hoặc E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đề nghị các Khoa thực hiện theo tinh thần thông báo này./

                                                                     KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                       (Đã ký)

                                                                   Tô Hoàng Tuấn

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.