THÔNG BÁO

Về việc mừng Chôl - Chnam - Thmây năm 2018

    Căn cứ công văn số 812/UBND-KGVX ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc mừng Chôl - Chnam - Thmây năm 2018 của đồng bào Khmer;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ mừng Chôl - Chnam - Thmây trong 03 ngày (14, 15 và 16 tháng 4 năm 2018).

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.