THÔNG BÁO

Về việc lập kế hoạch tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy

kể từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 630/QĐ – ĐHTV ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Ban hành Quy định tốt nghiệp;

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo hàng năm đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các khoa, bộ môn lập kế hoạch tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy kể từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau, cụ thể như sau:

           1. Thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp

          1.1. Thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp áp dụng cho tất cả sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy có điểm trung bình tích lũy từ trung bình trở lên (tính đến học kỳ làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp). Ðồ án, khoá luận tốt nghiệp được coi là học phần có khối luợng 07 tín chỉ (bậc đại học) và 05 tín chỉ (bậc cao đẳng).

          1.2. Trường hợp năng lực thực tế đội ngũ giảng viên chuyên môn của khoa chưa đủ để tổ chức thực hiện, khoa đề nghị đến Ban Giám hiệu trường xem xét từng ngành, lớp nhưng không ít hơn 20%  sinh viên đăng ký thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

         1.3. Về báo cáo đồ án, khoá luận tốt nghiệp, thực hiện theo Quyết định số 128/QĐ - ĐHTV, ngày  05 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Khi hoàn thành đồ án, khóa luận tốt nghiệp, sinh viên trình bày kết quả trước 02 giảng viên chấm, khoa không  phải thành lập Hội đồng chấm mỗi đồ án, khóa luận tốt nghiệp như trước đây.

          2. Không thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp

             Đối với những sinh viên không thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp thì phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn để thay thế, sao cho tổng số tín chỉ của các học phần chuyên môn học thêm tương đương với số tín chỉ của đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

          3. Trường hợp khác

  Tùy theo điều kiện thực tế của khoa, bộ môn và đặc thù của từng ngành đào tạo, khoa phối hợp với phòng Ðào tạo, phòng Khảo thí lập kế hoạch thực hiện và trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

           4. Thời gian thực hiện

             Các khoa lập kế hoạch tốt nghiệp gửi về phòng Đào tạo, phòng khảo thí theo quy trình ISO số hiệu:  QT7.5.1/ĐT2, chậm nhất vào cuối tháng 12 hàng năm.

             Riêng các lớp tốt nghiệp trong năm 2018, đối với các khoa chưa hoàn thành việc lập kế hoạch tốt nghiệp, chậm nhất gửi về phòng Ðào tạo và phòng Khảo thítrước ngày 20/01/2018.

           Đề nghị các Khoa, Bộ môn và giáo viên thuộc Trường thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                            Võ Hoàng Khải

 
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.