THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2017 - 2018

   Căn cứ Chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2017 - 2018;

    Căn cứ Kế hoạch số 01/KH – ĐT, ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2017-2018,

    Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức học kỳ hè như sau:

  • Khoa, bộ môn, cố vấn học tập:

    + Thông báo sinh viên về kế hoạch tổ chức, danh mục môn học mở lớp đăng ký trong học kỳ hè,...

    + Tư vấn, hướng dẫn sinh viên chọn môn học cần đăng ký; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, co-op,..);

  • Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến: từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018.
  • Thời gian xem kết quả đăng ký: 25/5/2018.

    Lưu ý: Điều kiện mở một nhóm môn học: số sinh viên tối thiểu là 12 sinh viên/nhóm môn học. Ngoài danh sách các môn học đã được công bố, sinh viên có thể yêu cầu thêm nhóm môn học mới để bổ sung nếu có nhu cầu và được Phòng Đào tạo chấp nhận.

    Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

    Danh mục môn học, thời khoá biểu đăng ký môn học trong học kỳ hè được đăng trên website: http://ttsv.tvu.edu.vn/, http://daotao.tvu.edu.vn/. Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khoá biểu, số tín chỉ môn học (lý thuyết + thực hành), môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, kế hoạch (đi co-op, thực tập,…) trước và sau khi đăng ký.

    Đề nghị khoa, bộ môn, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến sinh viên các lớp được biết và thực hiện việc đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè đúng thời gian nêu trên.

                                                              TRƯỞNG PHÒNG

                                                             (Đã ký)

                                                             Phạm Trung Yên

Danh sách môn học mở cho đăng ký trong học kỳ hè năm học 2017-2018: Đính kèm

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.