THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng A4 khu 2

     Căn cứ đề nghị số 30/ĐN-VIFL, ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory về việc tổ chức thi chứng chỉ quốc tế,

      Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên, học sinh về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

STT Thời gian Phòng

Phòng

thay đổi

Tiết BĐ Số tiết Họ và tên GV Tên môn học Mã lớp
1 Chiều thứ 5, ngày 02/3/2017 A42.301 A22.102 6 4 Trần Văn Điền Phương pháp NC khoa học DA15XD
2 A42.303 A22.104 6 4 Nguyễn Thị Phương Uyên Kỹ năng chăm sóc KH CA15QKD
3 A42.306 A22.111 6 4 Nguyễn Anh Đào Dược liệu CA15DA
4 A42.308 A42.205 6 4 Nguyễn Thị Diễm Trinh Thuế DA14K

     Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                 Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.