THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch thi tốt nghiệp

các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10

Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2017 – 2018,

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10 hệ vừa làm vừa học, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến phòng Khảo thí, khoa Y – Dược, bộ môn Điều dưỡng, bộ môn Xét nghiệm y học, cố vấn học tập có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, học phần đã thực hiện, chưa thực hiện nhằm có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết); rà soát sinh viên còn nợ môn học, sinh viên cần học cải thiện điểm,...

- Xây dựng kế hoạch tốt nghiệp: hình thức tốt nghiệp (khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp), môn thi, thời gian ôn tập. 

- Thời gian thi tốt nghiệp (dự kiến): 09 và 10/12/2017.

- Thời gian nhận kế hoạch thi tốt nghiệp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/8/2017.

- Địa điểm: phòng Đào tạo và phòng Khảo thí.

Đề nghị Khoa, Bộ môn có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp lên kế hoạch thực hiện phù hợp nhằm đảm bảo thời gian thi tốt nghiệp của các lớp.

                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                         Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.