THÔNG BÁO

Về việc xem xét, cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên

các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh

     Căn cứ Điều 16 của văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

     Căn cứ Điều 4, nhiệm vụ cụ thể của cố vấn học tập theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

     Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Trưởng khoa, đơn vị thuộc Trường, cố vấn học tập về việc xem xét cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:

     1. Khoa xem xét, đánh giá lại những sinh viên đã bị cảnh báo kết quả học tập tại quyết định số 5502/QĐ- ĐHTV ngày 22/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ chính quy các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh.

     2. Năm học 2016-2017, Khoa lập Hội đồng tiến hành xem xét các trường hợp sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập (lưu ý các trường hợp SV đã bị cảnh báo 2 lần trong năm học 2015, 2016 và đã có cam kết ). Việc xem xét, cảnh báo kết quả học tập của sinh viên được dựa trên các điều kiện sau:

       a) Điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá;

       b) Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

     3. Sau khi xem xét, cảnh báo kết quả từng trường hợp, Khoa tổng hợp danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập và gửi về phòng Đào tạo đến hết ngày 31/09/2017 (theo mẫu hướng dẫn đính kèm) để phòng tổng hợp ra quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt (Không bao gồm kết quả học kỳ hè 2016-2017). Người nhận: CôLâm Ngọc DungE-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

     Mọi sự chậm trễ, thiếu sót, Trưởng khoa chịu trách nhiệm và giải trình trước Ban Giám hiệu nhà trường.

     Nhằm giúp sinh viên có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp đúng tiến độ, đề nghị các Trưởng khoa và đơn vị thuộc Trường, cố vấn học tập thông báo đến sinh viên được biết, thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                     (Đã ký)

                                                      Võ Hoàng Khải 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.