KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp đại học liên thông khoá 2014 và khoá 2015

hình thức vừa làm vừa học và tổ chức thi lại tốt nghiệp

các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tháng 3 năm 2017 tại Trường

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học khóa 2014 và khóa 2015 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

     Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của các Khoa và Bộ môn;

     Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp cụ thể như sau:

   1. Kế hoạch chung:

      1.1 Thi tốt nghiệp và thực hiện đồ án tốt nghiệp các lớp liên thông hình thức vừa làm vừa học:

LỚP SĨ SỐ MÔN THI HÌNH THỨC THI GHI CHÚ
Cơ sở ngành Chuyên ngành
DE14L11 30 Lý luận nhà nước và pháp luật Luật hình sự Tự luận  
DE14KT11 38 Kinh tế học Kế toán tài chính tổng hợp Tự luận  
DE14XD11 12 Đồ án tốt nghiệp  
DF15MN10 20

- Tâm lý học trẻ em 2

- Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp

- Lý luận và phương pháp phát triển ngôn  ngữ cho trẻ

- Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh

Tự luận  
DF15NNA10 13 Academic Reading Academic Writing Tự luận  
DF15KT10 47 Kinh tế học Kế toán tài chính tổng hợp Tự luận  
DF15QV10 14 Khoa học quản lý

-  Quản trị nguồn nhân lực

- Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở

-  Soạn thảo văn bản

Tự luận  
DF15XD10 33 Đồ án tốt nghiệp  

      1.2 Tổ chức thi lại tốt nghiệp các lớp chưa đạt ở kỳ thi tháng 3 năm 2017:

-   Nhà trường sẽ tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên thi chưa đạt ở các kỳ thi trong năm 2017.

-  Sinh viên nộp phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo từ ngày 15/6/2017 đến ngày 25/6/2017.

-   Ngày thi tốt nghiệp (dự kiến): 15, 16/7/2017.

   2. Thời gian, nội dung công việc và đơn vị phụ trách:

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị phụ trách
15/3/2017 – 10/5/2017 Giải quyết các khoản nợ tồn đọng: nợ môn học, nợ học phí, …. Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Giáo vụ các Khoa, các Bộ môn có các lớp thực hiện đồ án, khoá luận tốt nghiệp.
20/5/2017 – 25/6/2017 Xếp thời khoá biểu ôn thi môn cơ sở ngành, chuyên ngành Khoa, Bộ môn, Phòng Đào tạo
10/3/2017 –25/3/2017 Kiểm tra lại chương trình đào tạo của các lớp liên thông tốt nghiệp nêu trên. Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập, phòng Khảo thí, phòng Đào tạo
05/6/2017 – 20/6/2017

-  Sinh viên nộp các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định của Trường.

-   Xác nhận lại thông tin cá nhân

Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập, phòng Khảo thí, phòng Công tác Sinh viên - Học sinh, phòng Đào tạo.
05/6/2017 – 20/6/2017 Sinh viên nộp phiếu đăng ký tốt nghiệp đến cố vấn học tập. Cố vấn học tập xác nhận phiếu đăng ký tốt nghiệp và gửi về Khoa
Lập danh sách tổng hợp sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp gửi về phòng Đào tạo (kèm theo phiếu đăng ký tốt nghiệp) Khoa, phòng Đào tạo
20/6/2017 – 28/6/2017 Lập danh sách tổng hợp chung tất cả những sinh viên nộp phiếu đăng ký tốt nghiệp lần 1, thi lại và danh sách lớp gởi về phòng Khảo thí (kèm theo phiếu đăng ký tốt nghiệp) Phòng Đào tạo, phòng Khảo thí
03/7/2017 – 10/7/2017 Chuẩn bị cơ sở, vật chất, thiết bị - Vật tư cho kỳ thi tốt nghiệp. Phòng Quản trị thiết bị, các Khoa, Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp.

10/7/2017

(Dự kiến)

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp và xét tư cách dự thi tốt nghiệp Hội đồng thi, các Bộ môn và CVHT các lớp dự thi tốt nghiệp
15, 16/7/2017 (Dự kiến) Thi tốt nghiệp (Theo lịch thi cụ thể) Hội đồng thi; Ban Coi, chấm thi tốt nghiệp; Ban Thanh tra, giám sát.

   3. Biện pháp tổ chức thực hiện:

      - Phòng Đào tạo theo dõi kế hoạch tốt nghiệp, xếp thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

      - Các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập chịu trách nhiệm thông báo đến sinh viên kế hoạch tốt nghiệp, tổng hợp kết quả học tập của sinh viên chưa đạt, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai kế hoạch đề ra.

     - Phòng Khảo thí chịu trách nhiệm lập các văn bản có liên quan về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp nêu trên theo đúng quy chế hiện hành.

    Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các đơn vị thực hiện thống nhất trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định./.

          KT.HIỆU TRƯỞNG

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                    (Đã ký)

             Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.